Reisitingimused

Loodusreisid OÜ reisitingimused

1. Reisileping ja reisikorraldaja vastutus

1.1. Loodusreisid OÜ Reisikorraldajana vastutab selle eest, et reis vastab kirjeldusele ja kliendile antud lubadustele, välja arvatud Reisikorraldajast mittesõltuvad asjaolud (näiteks paljude aastate keskmisest erinevad ilmastikuolud, sihtkohamaa ajutised või alalised poliitilised otsused, hotellide iseseisvad otsused remonttöödeks, ebamugavused, mis on tingitud sihtkoha linnavõimude otsustest näiteks linnateede remondiks jms).
1.2. Loodusreisid OÜ ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud force majeure´i tõttu (sealhulgas, kuid mitte ainult, loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid vms.).
1.3. Lepingu sisu
Reisi hinna sisse kuuluvad teenused, mis on kirjeldatud Loodusreisid OÜ kodulehel www.loodusreisid.ee , kirjalikus pakkumises või arvel. Lepingu sisu ja reisi puudusi hinnatakse nende andmete valgusel, mida Reisikorraldaja on reisi müües ja reklaamides andnud.
1.4. Abistamise kohustus
Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Kui Reisija reisi ajal haigestub, temaga juhtub õnnetus, ta satub kuriteo ohvriks – abistab Reisikorraldaja teda kõigiti, Reisija tasub sellega seotud lisakulud.

2. Lepingu sõlmimine ja reisi eest tasumine

2.1. Reisija ja Reisikorraldaja vaheline leping muutub mõlemale poolele siduvaks hetkel, kui Reisija on välja valinud reisi ja hiljemalt 10 päeva jooksul alates broneeringu tegemise kuupäevast tasunud ettemaksu suuruses 100 € Reisija kohta. Eesti-siseste reiside ning Läti teatrireiside puhul märgitakse maksetingimused iga reisi juures eraldi.
2.2. Reisi kogumaksumus peab olema tasutud 30 päeva enne reisi.
2.3. Kui reisini on vähem kui 14 päeva, tuleb reisi tellides kogu reisi maksumus tasuda koheselt.
2.4. Reisija tellimus muutub Loodusreisid OÜ-le siduvaks peale ettemaksu tasumist.
2.5. Kui mõne reisi puhul on maksetingimustes erinevusi, on need eraldi välja toodud.

3. Võimalus tellimust muuta

3.1. Reisijal on õigus trahvivabalt Loodusreiside vastava hooaja programmi piires valida mõni teine reis, kui reisini on muutmishetkel jäänud vähemalt 30 päeva ja kui hotellide ja laevakompaniide reeglid ei sätesta teisiti. Hilisemaid muutusi käsitleme vana tellimuse tühistamisena ja uue tegemisena.
3.2. Reisijal on õigus anda edasi juba broneeritud ja/või väljamakstud reis juhul, kui sihtmaa viisaeeskirjad seda võimaldavad, informeerides sellest viivitamatult Reisikorraldajat. Lepingu edasiandmise korral vastutavad nii reisi esialgne ostja kui reisi uus ostja solidaarselt sellega seotud informatsiooni edastamise ning rahaliste kulutuste tasumise eest. Nimetatud Reisijatel lasub range vastutus igasuguse hinnavahe kinnimaksmise ja reisi üleandmisest tingitud võimalike kulutuste katmise eest.

4. Reisija õigus annulleerida reis

4.1. Reisijal on õigus reis annulleerida ja saada tagasi sissemakstud raha, millest on maha arvestatud võimalikud tehtud kulutused.
4.2. Võimalike tehtud kulutuste all mõistetakse Reisikorraldaja poolt tehtud kulutusi viisadele, laevapiletitele, hotellidele jne.
4.3 Rohkem kui 500 € maksev reis:
Kui reis tühistatakse rohkem kui 35 päeva enne reisi väljumist, siis tagastame reisijale ettemaksuna tasutud raha (välja arvatud reisikorraldaja poolt juba kantud kulud)
Kui tühistada reis vähem kui 35 päeva enne väljumist, siis ettemaksuna tasutud raha ei tagastata.
Taolistest asjaoludest tekkinud kahjude korvamiseks soovitab Reisikorraldaja sõlmida reisitõrkekindlustuse.
Vähem kui 500 € maksvate reiside puhul toome makse- ja annulleerimistingimused välja iga reisi puhul eraldi. Need tingimused märgitakse arvele.

5. Reisija kohustused ja vastutus

5.1. Reisijal on kohustus järgida reisi ajal Reisikorraldaja reisi puudutavaid juhendeid ja reegleid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi.
5.2. Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid. Seda reeglit jämedalt rikkunud Reisija võidakse reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi maksumuse tagasi saamisele.
5.3. Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.
5.4. Reisija vastutab oma reisidokumentide olemasolu ja nõuetele vastavuse eest kogu reisi vältel. Täiendavad Reisikorraldaja kulud, mis võivad tekkida Reisija dokumentide kadumisest, nende nõuetele mittevastavusest (passi aegumine, viisa puudumine või kehtivuse kaotamine vms) juhul, kui puudused ei ole põhjustatud Reisikorraldaja poolt, korvab Reisija.
5.5. Grupireisi tellinud grupijuhi kohustused.
5.5.1. Grupijuht vastutab grupi informeerituse eest kõikides reisiga seotud küsimustes.
5.5.2. Grupijuhi kohustuseks on koguda vajalikud dokumendid viisade vormistamiseks, koostada grupi nimekiri, aidata ööbimiskohtades reisijuhil majutada reisijaid, vastutada  reisijate distsipliini eest.

6. Hind ja hinnamuutused

6.1. Reisi hinna sisse kuuluvad teenused, mis on välja toodud vastavat reisi kirjeldavates materjalides.
6.2. Kui Reisija ei kasuta mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust raha tagasi saada.
6.3. Reisikorraldajal on õigus reisipaketi hinda tõsta, teavitades sellest Reisijat vähemalt 21 päeva enne reisi algust, järgnevate asjaolude ilmnemisel:
6.3.1. Eesti või sihtkohamaa maksude, lõivude ja teenustasude muutumine, kui need mõjutavad reisi hinda.
6.3.2. Transpordi- ja kütusehindade muutumine, mis ei allu reisikorraldaja kontrollile ja mida reisi planeerides ei olnud võimalik ette näha.
6.3.3. Valuutakursside muutumine.
6.4. Kui reisi hind tõuseb punktis 7.3.1.-7.3.3. kirjeldatud juhtudel ning Reisikorraldaja on sellest Reisijat teavitanud kuni 21 päeva enne reisialgust, on Reisijal õigus:
6.4.1. Reisist loobuda ja saada tagasi kogu reisiraha.
6.4.2. Nõuda, et Reisikorraldaja asendab reisi teise vähemalt samasuguse maksumusega reisiga.
6.4.3. Nõustuda reisi uue hinnaga.

7. Reisikorraldaja õigus teha reisiprogrammi muudatusi

7.1. Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel reisiprogrammi algselt välja kuulutatud kujul teostada, on tal õigus vahetada hotelli või sõiduvahendit, muuta ajakava või teha reisiprogrammis muid muudatusi, kuid seda tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muutustest tuleb Reisijatele teatada nii ruttu kui võimalik.
7.2. Kui reisile on registreerunud tunduvalt vähem Reisijaid, kui on vaja selle reisi teostamiseks algselt kavandatud kujul, on Reisikorraldajal õigus tingimusel, et reisi iseloom sellest oluliselt ei muutu, muuta sõiduvahendit, ajakava ja marsruuti.

8. Reisikorraldaja õigus reis ära jätta

8.1. Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, kui:
8.1.1. Reisile ei ole kogunenud nõutav arv Reisijaid. Reisikorraldaja on kohustatud klientidele reisi ärajäämisest viivitamatult teatama.
8.1.2. Reisikorraldaja võimalused reisi teostada on muutunud oluliselt raskemaks sihtkohamaal või selle lähedal toimuva tõttu (sõda, loodusõnnetus, streik). Samuti kui mingil muul põhjusel võib reisijate julgeolek ohtu sattuda.
8.1.3. Transpordikompanii, mille teenustel pakutud reis põhineb, jätab ootamatult oma sõidud ära ja neid ei ole võimalik asendada.
8.2. Kui Reisikorraldaja on sunnitud temast sõltumatutel põhjustel reisi ära jätma, saab Reisija tagasi sissemakstud raha. Reisijal ei ole õigust lisakompensatsioonile.

9. Reisikorraldaja õigus lõpetada leping

9.1. Reisikorraldajal on õigus leping lõpetada, kui Reisija pole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud.

10. Vead reisikorralduses ja nendest teatamine

10.1. Reisikorraldaja on eksinud, kui reis ja pakutavad teenused ei vasta reisikirjeldusele ja  Reisijale antud lubadustele.
10.2. Puuduseks ei või pidada reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võidud eeldada.
10.3. Puuduseks ei või pidada ka lennu ajakava muutumist (varasem/hilisem väljumine või varasem/hilisem saabumine sihtkohta), kui muutus on tingitud Reisikorraldaja kontrollile allumatutest asjaoludest.
10.4. Reisikorraldaja veaks ei või pidada hotelli vahetumist vahetult enne väljasõitu või reisi ajal, kui põhjuseks on hotellide poolt sageli praktiseeritav ülebroneerimine. Reisikorraldaja kohustub ärajäänud hotelli asendama samaväärse või kõrgema tasemega hotelliga.
10.5. Reisikorraldaja veaks ei või pidada lennumarsruudi ootamatut muutust kui lennukompanii on teinud ülebroneeringu. Sellisel juhul pakub lennukompanii alternatiivse lennuvariandi ja kompenseerib ebamugavuse oma sisekorrareeglitele vastavalt.
10.6. Reisikorraldaja veaks ei või pidada seda, kui reisija ei pääse reisile oma süü tõttu. Näiteks kui Reisija on kaotanud pileti, tal puuduvad kehtivad reisidokumendid või ta on väga tugevas alkoholijoobes.
10.7. Reisikorraldaja veaks ei saa lugeda edasimüüja (teise reisibüroo) poolt antud puudulikku või ebatäpset informatsiooni. Edasimüüja poolt antud informatsiooni õigsuse eest vastutab edasimüüja.
10.8. Puudusest teatamine
Erinevatest puudustest tuleb viivitamatult teatada Loodusreiside esindajale sihtkohas või reisijuhile ja/või teenuse osutajale. Kui kohapeal lahenduse leidmine osutub võimatuks, tuleb juhtumist teatada Reisikorraldajale niipea kui võimalik, aga mitte hiljem kui seitse päeva peale reisi lõppemist. Reisikorraldajale esitatud pöördumine peab olema vormistatud kirjalikult. Kui Reisija soovib saada hüvitust saamata jäänud ja/või ebarahuldava teenuse eest, tuleb Reisijal kaebusele lisada kviitungite originaalid või teised tõendid põhjendatud lisakulutuste kohta. Tõendi saamata jäänud teenuste kohta võib kirjutada ka Loodusreisid OÜ esindaja. Seda tegemata jättes kaotab Reisija oma õiguse puuduste osas kahjude hüvitamist nõuda. Reisikorraldaja on kohustatud pretensiooni läbi vaatama ja vastama sellele hiljemalt kahe nädala jooksul selle esitamisest.

11. Puuduste kõrvaldamine

11.1. Reisikorraldaja on kohustatud tehtud vea kohe parandama. Reisikorraldaja võib jätta vea reisi ajal parandamata vaid juhul, kui see osutub võimatuks või kui see põhjustaks talle põhjendamatuid kulutusi.

12. Kahjude korvamine

12.1. Reisikorraldaja korvab Reisija tervisele ja varale põhjustatud kahju, kui see tuleneb Reisikorraldaja või tema esindaja tegevusest (tegevusetusest).
12.2. Kui viga parandatakse ja tekitatud kahju korvatakse sihtpunktis, ei ole Reisijal õigust nõuda teistkordset korvamist Eestis.
12.3. Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud temast sõltumatud asjaolud (force majeur).
12.4. Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud Reisija enda tegevusest ja hoolimatusest.
12.5. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui Reisija satub kuritöö ohvriks.
12.6. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui kohapealne ilm ei vasta paljude aastate keskmisele.
12.7. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui programmis olevas hotellis, liiklusvahendis vms. tekib ootamatu tehniline rike, samuti kahjude eest seoses hotelli personali või liiklusvahendi juhi tegevusega või tegevusetusega. Samas aitab Reisikorraldaja tekkinud probleemi lahendada.
12.8. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui tema poolt vahendatav firma (sihtkoha reisibüroo, hotell jne.) pankrotistub, märgatavalt hindu tõstab või osutub muul viisil ebasobivaks. Küll teeb Reisikorraldaja omalt poolt kõik, et sellise olukorra poolt põhjustatud probleemid mööduksid Reisija jaoks võimalikult valutult ja kahjudeta. Sellest lähtuvalt on Reisikorraldajal õigus vastavalt vajadusele vahetada programmis eelnevalt välja kuulutatud hotell teise, kuid vähemalt samaväärse vastu.
12.9. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reis jääb ära põhjusel, et Reisijale ei anta viisat.
12.10. Reisikorraldaja ei vastuta lendude, bussitranspordi või laevareiside tehnilise korraldamise eest.

13. Reisibüroo vastutus reiside vahendamisel

13.1. Teiste reisikorraldajate reiside vahendamisel ei ole Loodusreisid OÜ (edaspidi Reisibüroo) teenuse otsene osutaja, vaid ainult volitatud edasimüüja. Seega ei ole Reisibüroo võimuses vastutada teenuste tegeliku osutaja (teine reisikorraldaja, lennukompanii, laevafirma, hotelli reisikorraldaja, autorendifirma jne) teenuste kvaliteedi ja kvantiteedi eest. Kui Te ei ole rahul osutatava teenusega või ei vasta teenus Teile kaasa antud dokumentidele, peate Te kõigepealt alati oma kaebuse viivitamatult esitama otse teenuse esitajale kohapeal. Kui Teie kaebusele ei reageerita või keeldutakse nõutavat teenust osutamast, pöörduge kohe Reisibüroo poole. Kui probleemi ei suudeta Teie jaoks lahendada kohapeal, peate hiljemalt 1 nädala jooksul peale tagasipöördumist esitama kirjaliku avalduse oma reisikonsultandile, adresseerituna Loodusreisid OÜ juhatajale. Suulisi kaebusi ei ole Reisibüroo kahjuks võimeline töötlema ega edastama. Kirjalikule kaebusele peab Reisija lisama kviitungite originaalid nende otseselt põhjendatud lisakulutuste kohta, mille eest ta soovib saada kompensatsiooni Reisibüroo käest või kaudu. Rahalised nõuded, mis ei ole seotud otseste ja kviteeritud väljaminekutega (moraalne kahju, närvikulu, ajakulu jms) ei kuulu kahjuks kompenseerimisele ei Reisibüroo ega ühegi muu firma poolt.

14. Reisitingimuste kehtivus ja tõlgendused

14.1. Käesolevad reisitingimused muutuvad kummalegi poolele kohustuslikuks peale reisilepingu sõlmimist.
14.2. Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste korras Reisija ja Reisikorraldaja vahel. Kui kokkulepet ei saavutata, on õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis. Kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada ka sel teel, siis Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.

Loodusreisid OÜ reisitingimused on täiendatud ja kinnitatud Loodusreisid OÜ juhatuse poolt
21.03.2023. aastal

Reisibüroo Võrus